บุคลากร

เป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ – ฮีบรู 13:9

ผู้ให้คำปรึกษาแก่คนไทย

ปวีณา วุฒิธา

Development Director of Thai Clinical Services
Professional Registered Counselor

อังครินทร์ ปิมแปง

Licensed Professional Counselor

พรรณวดี เจียมศิริ

Certified Counselor

(เจ้าหน้าที่ไม่เต็มเวลา)