บริการของเรา

ความทุกข์ทรมานนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่การทุกข์ทรมานอย่างโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่สุดจะทนได้

 

บริการด้านการให้คำปรึกษา

เราให้บริการทางด้านการบำบัดและการให้คำปรึกษาแก่คนไทยเป็นรายบุคคล  คู่สมรส และครอบครัว เรามีผู้เชี่ยวชาญคนไทยในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ โดยมีพื้นฐานตามแนวทางคริสเตียนที่เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม

บริการด้านการให้ความรู้

การอบรม สัมมนา  ให้ความรู้แก่คริสตจักร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และด้านจิตวิทยาต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling skills)
 • การรับรู้และการจัดการกับอารมณ์ (Recognizing and managing Emotions)
 • การดูแลตัวเองสำหรับศิษยาภิบาลและผู้ให้การดูแลทั่วไป (Self-Care for pastors and other care givers)
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 • ภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล (Depression and Anxiety)
 • ความเศร้าโศกและการสูญเสีย (Grief and Loss)
 • การจัดการความโกรธ (Anger Management)
 • การสร้างชีวิตสมรสที่เข้มแข็ง (Building Healthy Marriages)
 • เข้าใจพฤติกรรมการเสพติด (Understanding Addictions)
 • ความสัมพันธ์ (Relationship)
 • บุคลิกภาพ 9 แบบ = นพลักษณ์ หรือ บุคลิกภาพ 9 แบบ (Enneagram Personality Types)
 • และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตวิทยา (Other topics related to mental health)
การเยียวยาบาดแผลในจิตใจ

จัดอบรมและจัดกลุ่มเยียวยาแก่ บุคคลทั่วไป รวมถึงคริสตจักร และ องค์กรต่างๆ เพื่อสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และทักษะไปช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจ ผ่านความร่วมมือกับโครงการเยียวยาบาดแผลในจิตใจประเทศไทย (Trauma Healing Thailand)