เกี่ยวกับเรา

ความแตกสลายของเราสามารถเป็นภาชนะสำหรับสง่าราศีของพระเจ้า – แอน วอสแคมป์

วิสัยทัศน์

นำความหวังและการเยียวยาสู่สังคมไทย

 

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน  เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

ค่านิยมหลัก

W
การพึ่งพาพระเจ้า

เราพึ่งพาพระเจ้าผ่านการทำงานของเราในฐานะผู้เดียวที่สามารถให้ความหวังและนำมาซึ่งการเยียวยา

W
ความสัตย์ซื่อ

เรามุ่งมั่นที่จะมีมาตรฐานที่สูงด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

W
การบูรณาการความเชื่อ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการจากมุมมองของคริสเตียน และ บูรณาการหลักการจิตวิทยาเข้ากับหลักศาสนศาสตร์เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างองค์รวม

W
การเข้าถึงได้ง่าย

มูลนิธิฯตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ผู้รับใช้ในเอเชียสามารถเข้าถึงได้ รวมไปถึงนโยบายการถวายที่ทำให้ผู้ที่มีความจำกัดด้านการเงินสามารถรับคำปรึกษาได้

W
การรักษาความลับ

เราให้คุณค่ากับสิทธิของผู้มารับคำปรึกษาในด้านการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งเอื้อต่อบรรยากาศแห่งความไว้ใจ

W
การรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

เรารับผิดชอบร่วมกันต่อพันธกิจ นิมิต เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่เราช่วยเหลือ และ ผู้ที่สนับสนุนเรา

W
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เราให้บริการด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรม ความอ่อนไหว และ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้รับใช้ที่รับใช้ในต่างวัฒนธรรม

W
ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ