โปรแกรมงานอบรม สัมมนา และกิจกรรม

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน
เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

รู้จักเราให้มากยิ่งขึ้น

ทำการนัดหมายหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์การค้าพรอมเมนาดา

เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพจิต

[social-proof-slider]