โปรแกรมงานอบรม สัมมนา และกิจกรรม

Two significant reasons people don’t seek help for mental health issues are the lack of accurate knowledge and the perceived stigma and embarassment. In Thailand, the Department of Mental Health estimate at least 20% of people (1 in 5) are suffering from some type of mental illness but few seek help.

Register now for our upcoming events as a step towards your personal growth and healing. For more information, feel free to contact us by phone or email.

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน
เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

รู้จักเราให้มากยิ่งขึ้น

ทำการนัดหมายหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์การค้าพรอมเมนาดา

เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพจิต